Επαγγελματική Αστικής ευθύνης

Επαγγελματική Αστικής ευθύνης

Ως επαγγελματίας, όσο άρτια και να εκτελείτε τα καθήκοντα σας, έρχεστε καθημερινά αντιμέτωπος με προκλήσεις και λάθη που πολλές φορές μπορεί να σας κοστίσουν ακριβά. Μην μένετε εκτεθειμένος σε απαιτήσεις από τρίτους που ισχυρίζονται πως ζημιώθηκαν από την εργασία σας.

Η Shield Insurance Brokers LTD σας καλύπτει την εκ του Νόμου Αστική Ευθύνη αναφορικά με Σωματικές Βλάβες / Θάνατο (περιλαμβάνεται η Ψυχική Οδύνη / Ηθική Βλάβη) ή / και Υλικές Ζημιές (καταστροφή, αλλοίωση κλπ. περιουσιακού στοιχείου) που θα προκληθούν σε τρίτους από υπαίτια πράξη ή παράλειψη από αμέλεια (αδικοπραξία) του ασφαλισμένου.

Συγκεκριμένα, προσφέρεται κάλυψη σε:

 • Αρχιτέκτονες – Σύμβουλους Μηχανικούς (Εταιρείες / Ανεξάρτητοι Μηχανικοί)
 • Ιατρούς ,Διαγνωστικά Κέντρα & Νοσοκομειακά Ιδρύματα
 • Φαρμακοποιούς
 • Δικηγορικές Εταιρείες – Ανεξάρτητους Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους
 • Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, Λογιστικά Γραφεία / ανεξάρτητους Λογιστές
 • Ταξιδιωτικούς Πράκτορες (Tour Operators)
 • Μέλη ΔΣ & Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων (Directors & Officers)
 • Εκτιμητές Ακινήτων, Πραγματογνώμονες
 • Μεσίτες – Σύμβουλους Ακινήτων (Real Estate Αgents & Consultants)
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας (IT Security)
 • Φορείς Πιστοποίησης – Τεχνικών Ελέγχων & Επιθεωρήσεων
 • Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
 • Εργαστήρια Δοκιμών & Μετρήσεων
 • Σύμβουλους Μελετών & Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Σύμβουλους Πληροφορικής & Internet (IT Consultants)
 • Επιθεωρητές & Σύμβουλους Διαχείρισης Πλοίων, Ship Brokers

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *