ΠληροφορίεςΕνημερωτικό Έντυπο

Πολιτική Προστασίας Των προσωπικών σας δεδομένωνShield Insurance Brokers

Προσωπικά Δεδομένα

Α. Στοιχεία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 

SHIELD INSURANCE & REINSURANCE CONSULTANTS & BROKERS ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΕΠΕ

Διεύθυνση: Βουλιαγμένης 85, Εμπορικό Κέντρο City Plaza Γραφείο 305, Γλυφάδα 

Τηλ.: + 30 2108948487,  Fax: + 30 2108948678 

Email: info@shieldltd.gr Web: www.shieldltd.gr 

ΑΦΜ: 997573986  ΔΟΥ :ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Β. Ιδιότητα Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 

Η “Shield Insurance Brokers ” δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με αντικείμενο την Ασφαλιστική & Αντασφαλιστική διαμεσολάβηση και  είναι νομίμως εγγεγραμμένη ως Μεσίτης Ασφαλίσεων στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με αριθμό μητρώου 321248.Αρμόδιοι επόπτες είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικά η  Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Γ. Λοιπές Πληροφορίες 

1. Συμμετοχή σε ποσοστό > 10% σε ψήφους ή σε μετοχικό κεφάλαιο ασφαλιστικής επιχείρησης: Όχι 

2. Συμμετοχή ασφαλιστικής επιχείρησης σε ποσοστό > 10% σε ψήφους ή σε μετοχικό κεφάλαιο στην επιχείρησή μας, που ασκεί δραστηριότητες ασφαλ. διαμεσολάβησης: Όχι 

3. Παροχή συμβουλών βάσει αμερόληπτης ανάλυσης (άρθρο 11, παρ. 2 Π.Δ. 190/2006), λόγω της συνεργασίας μας με περισσότερες από μία ασφαλιστικές εταιρίες: Ναι 

4. Χρησιμοποίηση του ειδικού ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΚΩΝ & των ειδικών ερωτηματολογίων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 Π.Δ. 190/2006: Ναι 

5. Συμβατική υποχρέωση αποκλειστικής συνεργασίας με μία εταιρία: Όχι 

6. Δυνατότητα διανομής προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά (U.L.): Ναι 

7.Πιστοποίηση γνώσεων για διανομή ασφαλιστικών προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά: Ναι 

Δ. Γνωστοποιήσεις προς τους Ασφαλισμένους 

Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΔΕΙΑ), κατά ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και των διατάξεων του Π.Δ. 190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στην δημόσια τάξη, ιδίως δε για πράξεις και παραλείψεις, που κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΔΕΙΑ προς την οποία υποβάλλεται η καταγγελία μπορούν να καταλογισθούν στον καταγγελλόμενο διαμεσολαβητή. Αν τα εμπλεκόμενα μέρη αποδέχονται, η ανωτέρω υπηρεσία μπορεί να παραπέμψει τη διαφορά στον Συνήγορο του Καταναλωτή (ν. 3297 / 23-12-2004), χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των εμπλεκομένων μερών να προβαίνουν σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς, ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.