Ασφάλιση Πιστώσεων

Ασφάλιση Πιστώσεων

Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από τους εμπορικούς και τους πολιτικούς κινδύνους, τους οποίους δεν μπορείτε να προβλέψετε. Βελτιώνει την ποιότητα της πελατειακής  σας  βάσης  και  συμβάλει  στην  κερδοφόρα ανάπτυξή σας,  ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ξαφνικής ή απροσδόκητης αφερεγγυότητας  των αγοραστών σας.  Η Ασφάλιση Πιστώσεων σας παρέχει τη σιγουριά να επεκτείνετε τις πιστώσεις σας σε νέους πελάτες και να βελτιώσετε την πρόσβασή σας στη χρηματοδότηση. Η Ασφάλιση Πιστώσεων αφορά τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις – δηλαδή εκείνες που πρέπει να εξοφληθούν εντός 12 μηνών.

Η  shield insurance brokers  με την τεχνογνωσία της :

  • Παρέχει ασφάλεια πιστώσεων σε επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα ή ελληνικών συμφερόντων με έδρα το εξωτερικό
  • Καλύπτει τους ασφαλισμένους της σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής ή αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας των πελατών τους
  • Αποζημιώνει με απλές διαδικασίες και σε προκαθορισμένο χρόνο
  • Αναλύει και παρακολουθεί τη φερεγγυότητα των πελατών κάθε επιχείρησης μέσα από συνεχή συλλογή εμπορικών, οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πληροφοριών
  • Βελτιώνει την οργάνωση του τμήματος πιστωτικού ελέγχου της επιχείρησης και συμβάλλει στην πρόληψη ή και τον περιορισμό των πιστωτικών κινδύνων
  • Ενισχύει τα επιχειρηματικά πλάνα των πελατών της επεκτείνοντας τις πωλήσεις τους σε νέες, αξιόπιστες αγορές

Μάθετε για την Ασφάλιση Χρημάτων

Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι, δίνοντας την ίδια βαρύτητα σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων και ζωής και παρακολουθώντας διαρκώς τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *